Säännöt

Liittokokouksen 8.6.2009 hyväksymät ja Patentti- ja rekisterihallituksen 8.12.2009 vahvistamat

1 § Yhdistyksen nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Kansalaisopistojen liitto KoL – Medborgarinstitutens förbund MiF ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä liitto. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. Liiton kielet ovat suomi ja ruotsi. Pöytäkirja- ja rekisteröintikielenä on suomi.

2 § Tarkoitus ja toiminta
Liiton tarkoituksena on vapaan sivistystyön, kansalaisopistojen ja opiskelijayhdistysten edunvalvonta, toiminnan tukeminen ja kehittäminen sekä kansallisen ja kansainvälisen yhteistyön edistäminen eri koulutusorganisaatioiden välillä.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi liitto tekee esityksiä ja antaa lausuntoja kansalaisopistojen ja vapaan sivistystyön aseman parantamiseksi, järjestää kokouksia ja keskustelutilaisuuksia, harjoittaa koulutus-, kulttuuri-, kehittämis-, tiedotus- ja julkaisutoimintaa sekä luo ja ylläpitää kansainvälisiä yhteyksiä.

Toimintansa tukemiseksi liitto voi omistaa ja hallita kiinteää ja irtainta omaisuutta sekä ottaa vastaan testamentteja ja lahjoituksia.

3 § Jäsenet
Liitto voi hyväksyä jäsenekseen lakisääteisen perustamisluvan saaneen kansalaisopiston tai sen ylläpitäjän, opiston rekisteröidyn opiskelijayhdistyksen sekä muun liiton tarkoitusta tukevan rekisteröidyn yhteisön.

Liiton hallitus hyväksyy jäsenen kirjallisen hakemuksen perusteella. Jäsenellä on oikeus erota liitosta ilmoittamalla siitä kirjallisesti liiton hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla siitä liiton kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Ero astuu voimaan seuraavan kalenterivuoden alusta lukien. Hallitus voi erottaa jäsenen, joka toimii liiton tarkoitusta vahingoittavalla tavalla tai laiminlyö velvollisuutensa liittoa kohtaan.

4 § Jäsenmaksu
Jäsen maksaa varsinaisen liittokokouksen vahvistaman jäsenmaksun.
Jäsen, joka ylläpitää kansalaisopistoa, on velvollinen suorittamaan jäsenmaksun jokaisesta jäsenhakemuksessa ilmoittamastaan kansalaisopistosta.

5 § Liiton liittokokouksen koollekutsuminen
Hallituksen on kutsuttava liittokokous koolle vähintään kaksi (2) kuukautta ennen kokousta kirjallisella kokouskutsulla ja ilmoituksella jossakin valtakunnallisessa sanomalehdessä. Hallitus päättää liittokokouksen ajankohdan ja paikan.

6 § Liittokokous
Liittokokous käyttää liiton päätösvaltaa.
Varsinainen liittokokous pidetään joka kolmas vuosi kesäkuussa.

Varsinaisen liittokokouksen käsittelyyn tarkoitetut esitykset on toimitettava kirjallisina liiton hallitukselle viimeistään tammikuun loppuun mennessä. Hallituksen on toimitettava kokouksen esityslista jäsenille viimeistään kuukautta ennen varsinaista liittokokousta.

Ylimääräinen liittokokous pidetään, kun liittokokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään 1/10 liiton äänioikeutetuista jäsenistä vaatii sitä kirjallisesti hallitukselta. Kutsu ylimääräiseen liittokokoukseen on lähetettävä jäsenille viimeistään kaksi kuukautta ennen kokousta. Kokouskutsussa on mainittava ne asiat, jotka ylimääräisessä liittokokouksessa tullaan käsittelemään.

Liittokokousedustajat

Jokaisella jäsenmaksunsa maksaneella jäsenellä on oikeus lähettää liittokokoukseen edustajia seuraavasti:

1. Kansalaisopistot tai niiden ylläpitäjät

Vahvistettujen valtionosuustuntien määrä

Edustajien määrä

4 999 1

5 000

9 999 2

10 000

19 999 3

20 000

29 999 4

30 000

49 999 5

50 000

6

2. Opiskelijayhdistykset ja yhteisöjäsenet

Opiskelijayhdistyksellä on oikeus lähettää liittokokoukseen kaksi edustajaa, kun opiston valtionosuustuntien määrä on vähintään 10.000.
Muilla opiskelijayhdistyksillä ja yhteisöjäsenellä on oikeus lähettää kokoukseen yksi edustaja.

Menettelytavat

Jäsenellä, joka ylläpitää ja maksaa jäsenmaksun kahdesta tai useammasta opistosta, on oikeus lähettää edustajia kokoukseen kunkin opiston valtionosuuteen oikeuttavien tuntien määrän mukaan.

Jäsenten valtuuttamilla kokousedustajilla on äänioikeus kokouksessa. Edustajalla on jäsenen hänelle myöntämä määrä ääniä. Äänioikeus osoitetaan valtakirjalla. Sama henkilö voi edustaa vain yhtä jäsentä.

Liiton hallituksen jäsenillä ja toimihenkilöillä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.

Kokous voi päätöksellään antaa läsnäolo-oikeuden tiedotusvälineiden edustajille ja kutsuvieraille.

Varsinainen liittokokous

1. valitsee kokouksen puheenjohtajat, sihteerit, pöytäkirjan tarkastajat ja ääntenlaskijat,
2. toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden sekä läsnäolo-oikeudet,
3. asettaa tarvittavat valiokunnat,
4. hyväksyy kokouksen työjärjestyksen,
5. käsittelee tilinpäätökset, toimintakertomukset ja tilintarkastajien lausunnot,
6. vahvistaa tilinpäätökset ja toimintakertomukset ja myöntää vastuuvapauden hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille,
7. käsittelee toimintasuunnitelman, talousarvion sekä jäsenmaksujen suuruudet,
8. vahvistaa toimintasuunnitelman, talousarvion sekä jäsenmaksujen suuruudet.
9. valitsee hallituksen puheenjohtajan sekä hänelle varajäsenen,
10. valitsee ensimmäisen (1.) ja toisen (2.) varapuheenjohtajan sekä molemmille henkilökohtaiset varajäsenet,
11. valitsee hallituksen muut jäsenet sekä heille henkilökohtaiset varajäsenet,
12. valitsee seuraavalle kolmelle tilikaudelle kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat,
13. käsittelee muut kokouskutsussa mainitut asiat.

7 § Hallitus
Hallitus käyttää liiton toimeenpanovaltaa.
Liiton hallituksen toimikausi on kolme (3) vuotta.

Varsinainen liittokokous valitsee hallituksen puheenjohtajan, kaksi (2) varapuheenjohtajaa sekä kahdeksan (8) muuta jäsentä ja jokaiselle henkilökohtaisen varajäsenen.

Liiton hallituksen puheenjohtaja ja hänen varajäsenensä valitaan enemmistövaalilla. Eniten ääniä saanut on liiton puheenjohtaja. Kullakin edustajalla on vaalissa yksi ääni.

Molemmat varapuheenjohtajat henkilökohtaisine varajäsenineen valitaan enemmistövaalilla. Eniten ääniä saanut on liiton ensimmäinen (1.) varapuheenjohtaja ja toiseksi eniten toinen (2.) varapuheenjohtaja. Kullakin edustajalla on vaalissa yksi ääni.

Hallituksen muut jäsenet henkilökohtaisine varajäsenineen valitaan henkilökohtaisella suhteellisella vaalitavalla siten, että jokainen ääni oikeuttaa äänestämään enintään kahdeksaa (8) ehdokasta. Äänet jaetaan vaalilippuun merkittyjen ehdokkaiden kesken ensimmäisen saadessa kahdeksan (8) ääntä, seuraavan seitsemän (7) jne.

Valituiksi tulevat kahdeksan (8) eniten ääniä saanutta varajäsenineen.

Hallituksen puheenjohtaja on samalla liiton puheenjohtaja. Hallituksen puheenjohtajan ollessa estyneenä hänen tehtäviään hoitaa ensin ensimmäinen (1.) varapuheenjohtaja ja hänen ollessa estyneenä toinen (2.) varapuheenjohtaja.

Hallitus kokoontuu tarpeen vaatiessa puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan ensimmäisen (1.) tai jos hän on estynyt, toisen (2.) varapuheenjohtajan kutsusta. Hallitus on päätösvaltainen, kun kokouksesta on ilmoitettu kaikille hallituksen jäsenille ja läsnä on vähintään puolet hallituksen jäsenistä sekä puheenjohtaja tai jompikumpi varapuheenjohtajista.

Hallituksen kokouksissa on läsnäolo- ja puheoikeus Förbundet för arbetar- och medborgarinstitut i Svenskfinland FAMI r.f:n edustajalla.
Hallitus voi valita keskuudestaan työvaliokunnan sekä asettaa erilaisia toimi-kuntia ja työryhmiä.
Hallituksen esittelijänä toimii liiton toiminnanjohtaja, ellei hallitus päätä toisin.

Hallituksen tehtävänä on
1. johtaa liiton toimintaa varsinaisen liittokokouksen päätösten mukaisesti sekä toteuttaa sen päätökset,
2. tehdä aloitteita liiton sekä kansalaisopistojen ja opiskelijayhdistysten toiminnan kehittämiseksi,
3. kutsua koolle liittokokoukset sekä valmistella niissä käsiteltäviksi tulevat asiat,
4. vastata liiton taloudesta ja omaisuudesta,
5. päättää liiton toiminnanjohtajan palvelukseen ottamisesta ja erottamisesta sekä hänen tehtävistään ja palkkauksestaan sekä siitä, kuka ottaa ja erottaa muun henkilökunnan ja määrittelee sen palvelussuhteen ehdot,
6. hoitaa muut tehtävät, jotka sille kuuluvat näiden sääntöjen ja yhdistyslain perusteella.

8 § Nimenkirjoittajat
Liiton nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja tai jompikumpi varapuheenjohtajista sekä toiminnanjohtaja, kaksi näistä aina yhdessä.

9 § Tilikausi ja tilintarkastus
Liiton tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään 15.4. mennessä. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen tilintarkastuskertomus hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen varsinaista liittokokousta.

10 § Sääntöjen muuttaminen ja liiton purkaminen
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja liiton purkamisesta on tehtävä liittokokouksessa vähintään kahden kolmasosan (2/3) enemmistöllä hyväksytyistä äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai liiton purkamisesta. Liiton purkautuessa käytetään liiton varat sivistystyön edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Liiton tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

11 § Saavutetut jäsenoikeudet
Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.