Kuntavaalit 2017

Kansalaisopistojen liitto muistuttaa kuntapäättäjiä kansalaisopistojen monialaisesta toiminnasta kuntalaisten sivistyksen ja hyvinvoinnin hyväksi.

Kansalaisopistojen liiton kuntavaaliteesit 2017:

Kuntavaaliteesit suomeksi (pdf)

Kommunalvalsteser på svenska (pdf)

KOKO KANSAN KANSALAISOPISTO – MENOSSA MUKANA JO VUODESTA 1899

Suomessa on 185 kansalaisopistoa, jotka toimivat jokaisen kunnan alueella. Kansalaisopistojen tavoitteena on vapaan sivistystyön lain mukaan edistää ihmisten monipuolista kehittymistä, hyvinvointia sekä kansanvaltaisuuden, moniarvoisuuden, kestävän kehityksen, monikulttuurisuuden ja kansainvälisyyden toteutumista.

Kansalaisopisto tarjoaa kaikille tärkeitä kansalaistaitoja, sivistystä ja hyvinvointia. Se kannustaa aktiiviseen kansalaisuuteen ja osallistaa elävään kulttuuriin. Tarjontaan kuuluu taideaineiden, käsityön ja musiikin kursseja, kieli- ja kirjallisuuskursseja, kotitalouden, liikunnan ja tietotekniikan kursseja sekä yhteiskunnallisia aineita.

Vuosittain kansalaisopistojen kursseille osallistuu 650 000 kansalaista. Tämä on enemmän kuin missään muussa oppilaitosmuodossa. Yksi toiminnan pääperiaatteista on opetuksen tuominen lähelle ihmistä. Tästä johtuen opetus on usein hajautettu eri puolille kuntaa. Opetukseen voi osallistua kuka tahansa iästä ja koulutustaustasta riippumatta elinikäisen oppimisen periaatteen mukaisesti.

Kansalaisopistot vastaavat paikallisiin sivistystarpeisiin ja yhteiskunnallisiin muutoksiin. Esimerkiksi voimakkaasti lisääntynyt maahanmuutto on kasvattanut kansalaisopiston roolia kotouttajana.

Kansalaisopisto on monella paikkakunnalla merkittävä kulttuuritoimija ja kuntalaisten työllistäjä. Kurssien lisäksi opistot järjestävät erilaisia tapahtumia, konsertteja, teatteriesityksiä ja taidenäyttelyitä. Kansalaisopistojen siipien suojissa toimii usein oma kuoro, orkesteri tai teatteriryhmä. Kansalaisopistot järjestävät myös taiteen perusopetusta (TPO), joka on tavoitteellisesti etenevää taidekasvatusta.

Parhaimmillaan opisto toimii avoimena kohtaamispaikkana ja kuntalaisten omana kulttuurikeskuksena, jossa luovuus pääsee valloilleen.

KUNTAVAALITEESIT

TULEVAISUUDEN SIVISTYSKUNTA YLLÄPITÄÄ KAIKKIEN OSAAMISTA

Sote-uudistuksen myötä koulutus ja sivistys tulevat kuulumaan kunnan tärkeimpiin tehtäviin. Kansalaisopistolla on merkittävä rooli tulevaisuuden sivistyskunnan rakentamisessa ja ylläpitämisessä. Koulutuksellisen tasa-arvon turvaamiseksi kansalaisopistopalvelut tulee säilyttää kaikkien saavutettavissa.

Kaikenikäisten ja eri taustaisten kuntalaisten oppimisesta ja osaamisesta on huolehdittava, eikä ketään saa päästää putoamaan tietoyhteiskunnan ulkopuolelle. Kansalaisopiston tuottamat hyödyt ovat tutkitusti* erityisen suuret alhaisen pohjakoulutuksen saaneiden kohdalla.

Kansalaisopiston vahvuus on sen helppo lähestyttävyys ja toiminnan soveltuvuus kaiken ikäisille koulutustaustasta riippumatta. Toimintatavat ovat joustavia ja verkostot laajoja. Valmiita rakenteita ja osaamista hyödyntämällä sekä yhteistyötä tiivistämällä kansalaisopisto voi ottaa haltuun myös uudenlaisia tehtäviä.

Kansalaisopiston roolia kannattaakin miettiä ennakkoluulottomasti kuntalaisten parhaaksi. Lasten, nuorten ja aikuisten taiteen perusopetuksen saavutettavuutta voidaan parantaa järjestämällä sitä entistä useammassa kansalaisopistossa. Kansalaisopisto voi toimia myös esimerkiksi aikuisten maahanmuuttajien perusopetuksen toteuttajana kunnassa. Kansalaisopiston potentiaali kunnan työntekijöiden ja luottamushenkilöiden täydennyskouluttajana kannattaa ottaa mahdollisimman tehokkaaseen käyttöön.

KANSALAISOPISTO PITÄÄ KUNTALAISET KUNNOSSA KOKONAISVALTAISESTI

Vastuu ennaltaehkäisevästä sosiaali- ja terveystoiminnasta säilyy kunnilla, kun varsinaiset sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyvät maakuntatasolle. Kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen kansalaisopistossa on monipuolista ja tehokasta.

Kansalaisopisto tuo kuntaan elinvoimaa ja sen hyvinvointivaikutukset ovat merkittävät. Tutkimuksen* mukaan valtaosa opiskelijoista kertoo olevansa tyytyväisempiä elämäänsä ja kiinnittävänsä enemmän huomiota terveyteensä kansalaisopisto-opiskelun myötä. Vaikutukset ulottuvat myös työhön ja perhe-elämään. Kansalaisopistossa opiskelevat kokevat jaksavansa työssään paremmin ja tukevansa lastensa opiskelua aiempaa enemmän. Kansalaisopisto on monille ikäihmisille ja työttömille tärkeä henkireikä.

Kansalaisopisto on mainio paikka työkykyä edistävän toiminnan järjestämiseen. Yksityiset ja kunnalliset työnantajat voivat tarjota työntekijöilleen työkykyä edistävänä toimintana kansalaisopiston kursseja, joilla on virkistävä, uutta luova ja eheyttävä vaikutus.

KANSALAISOPISTO ON UUSIEN JA VANHOJEN KUNTALAISTEN YHTEINEN OLOHUONE

Kunta tarvitsee aktiivisia kansalaisia, jotka ovat kiinnostuneita ympäristöstään, osallistuvat sen kehittämiseen ja ovat mukana vaikuttamassa asioihin omilla mielipiteillään ja teoillaan. Ihmiset kokevat tutkitusti* arvostavansa kansalaisopisto-opiskelun myötä muiden ihmisten näkemyksiä enemmän ja toimivansa aktiivisemmin lähialueensa hyväksi. Yhteiskunnan eheyden kannalta on tärkeää oppia tulemaan toimeen erilaisten ihmisten kanssa.

Niin maahanmuuttajat kuin maassamuuttajatkin löytävät kansalaisopistosta väylän uudelle paikkakunnalle kotiutumiseen. Kansalaisopisto on tärkeä maahanmuuttajien kotouttaja. Se tarjoaa aitoja kohtaamisia ja mahdollisuuksia niin suomen kielen, kulttuurin kuin yhteiskuntatietoudenkin oppimiselle. Osallisuus sitouttaa toimimaan yhteiskunnan hyväksi.

Kansalaisopisto tarjoaa matalan kynnyksen mahdollisuuksia monenlaisiin ihmisiin tutustumiseen. Yksinäisyyden vaikutukset ovat myrkkyä yksilölle ja yhteiskunnalle. Ihmiset voivat hyvin, kun heillä on mahdollisuuksia mielekkäisiin sosiaalisiin kohtaamisiin.

PIDÄ HUOLTA KANSALAISOPISTOSTASI – RAHOITUS JA RESURSSIT KUNTOON

Viihtyisässä kunnassa on kehittyvä ja monipuolisia kuntapalveluita tuottava laadukas kansalaisopisto. Opistoon panostettu euro palaa tutkitusti* moninkertaisena takaisin kuntalaisille syntyvien hyvinvointivaikutusten myötä.

Vuodesta toiseen kansalaisopisto on yksi arvostetuimmista* kuntapalveluista. Hyvin hoidettu kansalaisopisto asianmukaisine ja turvallisine työtiloineen houkuttelee osaltaan uusia asukkaita ja tuo kuntaan elinvoimaa. Kunnan omistamien tilojen ja välineiden tehokas yhteiskäyttö on taloudellisesti järkevää ja mahdollistaa kansalaisopiston entistä laajemman toiminnan.

Kansalaisopistossa on tuntiopettajien myötä kevyt henkilöstörakenne sekä poikkeuksellisen laaja-alainen asiantuntemus. Nämä ja kevyt hallinto takaavat, että kansalaisopistotoiminta on kustannustehokasta. Tämän osaamisen ylläpitämiseen kunnan kannattaa panostaa.

Kansalaisopistojen toiminnan perusrahoitus tulee valtiolta suoriteperusteisena valtionosuutena. Tämän lisäksi kansalaisopistoa rahoitetaan kuntien tai muun ylläpitäjän omalla rahoitusosuudella. Loput katetaan opiskelijoilta kerättävillä kurssimaksuilla. Kunnan osuus rahoituksesta on taattava, jotta kurssimaksut pysyisivät lain edellyttämällä tavalla kohtuullisina ja kaikkien kukkaroille sopivina.

Kunnan palvelurakenteita on ajateltava rohkeasti uusista näkökulmista ja mietittävä, minkälaisia uusia tehtäviä kansalaisopisto voisi ottaa toteutettavakseen. Myös yksityiset kansalaisopistot tulee ottaa tiiviimmin osaksi kunnallista palveluketjua.

KUNTAPÄÄTTÄJÄN TARKISTUSLISTA

KANSALAISOPISTON KIVIJALKA KUNNOSSA

 • Kansalaisopistopalvelut ovat kaikkien saavutettavissa.
 • Kaikkien kuntalaisten oppimisesta ja osaamisesta on huolehdittu.
 • Kunnan osuus opistojen rahoituksesta on taattu ja näin kurssimaksut pysyvät lain edellyttämällä tavalla kohtuullisina sekä kaikkien kuntalaisten kukkaroille sopivina.
 • Kansalaisopisto on laadukkaasti hoidettu ja sillä on tarkoituksenmukaiset sekä turvalliset työtilat.
 • Opisto hyödyntää kunnan omistamia tiloja ja välineitä tehokkaan yhteiskäytön ansiosta.
 • Yksityiset kansalaisopistot on otettu osaksi kunnallista palveluketjua.
 • Niin uudet kuin vanhatkin kuntalaiset ovat ottaneet opiston yhteiseksi olohuoneekseen.

KANSALAISOPISTON UUDET ROOLIT HALLUSSA

 • Kansalaisopistolle on tarjottu entistä suurempaa roolia kuntalaisten hyvinvoinnin edistämisessä.
 • Kunnassa on mietitty, voisiko kansalaisopisto toteuttaa aikuisten maahanmuuttajien perusopetusta.
 • Kansalaisopisto järjestää lasten, nuorten ja aikuisten taiteen perusopetusta aiempaa laajemmin.
 • Yksityiset ja kunnalliset työnantajat tarjoavat henkilöstölleen kansalaisopiston kursseja tyky-etuna.
 • Kunta tilaa kansalaisopistolta työntekijöidensä ja luottamushenkilöidensä täydennyskoulutusta.