Toimintasuunnitelma 2015–2017

KANSALAISOPISTO: KEHITTYMISEN PAIKKA – KOHTAAMISPAIKKA

Tule sellaisena kuin olet! Kasva hyvään omaan elämään.

MISSIO:
Unelma sivistyneestä suomalaisesta yhteiskunnasta: turvataan kansalaisopistotyö lähipalveluna kaikkialla Suomessa tulevaisuudessakin.

VISIO:
Kansalaisopistojen liitto KoL on kansalais- ja työväenopistojen ja vapaan sivistystyön tulevaisuuteen orientoitunut vaikuttaja.

TAVOITTEET:
Liitto toimii kansalaisopistojen, niiden opistolaisyhdistysten ja vapaan sivistystyön edunvalvojana. Liitto auttaa opistoja turvaamaan tasa-arvoista ja elämänlaajuista oppimista lähipalveluna. Liitto edistää kansallista ja kansainvälistä yhteistyötä eri koulutusorganisaatioiden välillä.

YDINTEHTÄVÄT:
KoLin ydintehtävänä on edunvalvonta ja kansalaisopistojen asemaan, lainsäädäntöön ja toimintaresursseihin vaikuttaminen, kansalaisopistobrändin kirkastaminen sekä tunnettuuden ja julkisen arvostuksen lisääminen. KoL vahvistaa ja kehittää kansalaisopistojen asemaa suomalaisessa aikuiskoulutusjärjestelmässä.

Kansalais- ja työväenopistot ovat toimineet Suomessa yli 115 vuoden ajan. KoL vaalii pitkäaikaisen ja hyväksi havaitun opistotoiminnan ansiokkaita arvoja ja perinteitä samalla kun se seuraa aktiivisesti ympäröivässä yhteiskunnassa tapahtuvia muutoksia. KoLin toiminta on laadukasta ja taloudellisesti hyvin hoidettua. Henkilöstön osaamisen kehittämiseen panostetaan. KoL keskittyy ensisijaisesti ydintehtäväänsä eli kansalaisopistojen edunvalvontaan. Yhteistyö ja vuoropuhelu jäsenistön kanssa pidetään tiiviinä. Jäsenistöä kuunnellaan ja palvellaan tarpeiden mukaan. KoLin toimintaa kehitetään ja laatua valvotaan itsearvioinnin ja sidosryhmiltä saatavan palautteen avulla. KoL vahvistaa yhteistyösuhteitaan virkamiehiin, eri tasojen poliittisiin päättäjiin ja muihin sidosryhmiin.

“Strategia ei yleensä kaadu siihen, että itse strategia olisi ollut huono, vaan siihen, ettei ihmisiä saada mukaan. Strategia muuttuu toiminnaksi vain tekemällä.”

KANSALAISOPISTOJEN LIITTO TOTEUTTAA TAVOITTEITAAN

  • toimimalla proaktiivisesti ja lobbaamalla kansalaisopistojen puolesta
  • pitämällä aktiivisesti yllä ja kehittämällä uusia yhteyksiä eri puolille yhteiskuntaa
  • antamalla lausuntoja ja kannanottoja
  • tiivistämällä yhteistyötään ylläpitäjien ja jäsenopistojen kanssa
  • tukemalla ja konsultoimalla opistoja tarvittaessa
  • toimimalla jäsenenä eri työryhmissä ja elimissä
  • viestimällä ja markkinoimalla aktiivisesti sisäisesti ja ulkoisesti
  • lisäämällä tutkimusyhteistyötä ja kansalaisopistoja, aikuiskoulutusta ja vapaata sivistystyötä koskevien tulosten levittämistä
  • harjoittamalla projekti-, hanke- ja koulutustoimintaa henkilöstöresurssien sallimissa puitteissa (tällä toimintasuunnitelmakaudella yhteistyössä ja/tai partnerina muiden tahojen kanssa).


Liiton keskeisimmät yhteistyökumppanit ovat opetus- ja kulttuuriministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö, valtioneuvosto, eduskunta, Opetushallitus, Suomen Kuntaliitto, Vapaa sivistystyö ry sekä vapaan sivistystyön muut keskusjärjestöt tai vastaavat organisaatiot.

TULEVAISUUS TEHDÄÄN YHDESSÄ!

Mitä meidän on tehtävä?

KoLin hallitus ja toimiston henkilökunta ovat kartoittaneet nykytilannetta ja työstäneet tulevaisuuden toiminta-analyysiä syksyn 2013 ja kevään 2014 aikana työpajoissa. Vapaan sivistystyön ja kansalaisopistojen toimintaympäristö on voimakkaassa muutoksessa suomalaisessa yhteiskunnassa. Kevääseen 2015 kestävän hallituskauden aikana yritetään saada valmiiksi kunta- ja sosiaali- ja terveydenhuollon uudistukset. Kansalaisopistojen ja täten myös KoLin tulevaisuutta muokkaa omalta osaltaan merkittävästi myös vuoden 2014 aikana työskentelevä, opetus- ja kulttuuriministeriön asettama vapaan sivistystyön rakenne- ja rahoitustyöryhmä. Sen tavoitteena on “toiminnan laadun ja vaikuttavuuden varmistamiseksi luoda riittävän suuret vapaan sivistystyön oppilaitokset. Uudistuksessa selkeytetään ja ajantasaistetaan rahoituksen määräytymisperusteet. Rahoituksen tulee kannustaa opiskelumuotojen kehittämiseen. Toiminnan ennakoitavuuden parantamiseksi määritellään vapaan sivistystyön toiminnan volyymille ylläpitäjäkohtaiset rahoituksen reunaehdot”.

KoL supistaa hallinnoimiensa hankkeiden määrää. Opistoja palvellaan entistä tiiviimmin. Vapaan sivistystyön ja kansalaisopistojen on osallistuttava mielekkäällä tavalla koulutusvientitoimintaan. KoL kehittää toimintaansa: tarvitaan räätälöidympiä palveluja, alueellisen edunvalvontatoiminnan kehittämistä, vapaan sivistystyön joukkovoiman herättämistä, opistojen taloudellisen osaamisen vahvistamista sekä uusien tulonhankkimismuotojen kehittämistä.

KoL vahvistaa toiminnassaan enemmän viestintää ja markkinointia, kirkastaa opistojen (yleistä) julkisuuskuvaa, tiedottaa hankkeiden tuloksista laajemmin koko kentälle sekä laajentaa yhteistyötä toimintansa kannalta järkeviin suuntiin.

Kolmivuotinen toimintasuunnitelma vahvistettiin Turussa 6.6.2014 pidetyssä liittokokouksessa.