huhtikuu 19, 2017

Rehtoripäivä 12.5.

Tervetuloa Kansalaisopistojen liiton Rehtoripäivään Helsinkiin 12.5.2017. Kokoonnumme Haaga-Helian tiloissa Pasilan aseman kupeessa.

Ajankohtaispäiväämme terveiset eduskunnan sivistysvaliokunnasta tuo kansanedustaja (sd.) Ilkka Kantola.

Kuulemme kahdesta mielenkiintoisesta osallisuutta edistävästä hankkeesta. Projektipäällikkö Heli Turja ja ohjaava opettaja Pasi Sarsama kertovat Erilaisten oppijoiden liiton Taitotuunaajat-hankkeesta ja siihen liittyvästä Oppimisen olohuoneesta. Kuulemme minkälaisesta ajattelumallista hanke ponnistaa ja miten aikuisen erilaisen oppijan tuen tarpeeseen voidaan vastata tukemalla oppijan itsetuntoa antamalla hänelle luottamusta omaan osaamiseen ja kykyyn oppia uutta. Kansalaisopistojen liitto on yksi hankkeen kumppaneista.

Toinen hanke-esittely käsittelee kuntalaisten osallisuutta. Aiheesta tulee puhumaan Virpi Kallas, joka työskentelee Helsingin työväenopistossa aihetta käsittelevän laatu- ja kehittämishankkeen projektisuunnittelijana.

Iltapäiväkahvien jälkeen esittäytymään pääsevät KoL:n puheenjohtajaehdokkaat. Kesäkuun liittokokouksessa liiton luottamustehtäviin ehdolle asettuville on annettu mahdollisuus esittäytyä ennakkoon KoL:n liittokokoussivulla. Lisäksi kaikki kirjallisen ehdokasesittelyn lähettäneet puheenjohtaja-  ja varapuheenjohtajaehdokkaat saavat mahdollisuuden esittäytyä tässä Rehtoripäivässä. Ehdokasesittelyn kautta liittokokoukseen tulevat kokousedustajat pääsevät tutustumaan ehdokkaisiin etukäteen.

Lisäksi ohjelmassa on lyhyt katsaus EPALEn ajankohtaisiin asioihin.

Päivän koko ohjelma

Tilaisuus on maksuton ja se on suunnattu Kansalaisopistojen liiton jäsenopistojen rehtoreille ja rehtoreiden valtuuttamille henkilöille. Myös apulaisrehtorit ovat tervetulleita KoL:n rehtoripäiviin.

Tilaisuus järjestetään Pasilan aseman vieressä Haaga-Helian tiloissa osoitteessa Ratapihantie 13 (luokka 6211, 6. krs), Helsinki. Ilmoittautumalla on mahdollista seurata tilaisuutta myös etäyhteyden kautta. 

Ilmoittautuminen:
Ilmoittautuminen on päättynyt.

Lisätiedot:
Tiedottaja Elina Vesalainen
elina.vesalainen@kansalaisopistojenliitto.fi / 040 573 1620

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Lausunto Opetushallitukselle taiteen perusopetuksen laajan ja yleisen oppimäärän opetussuunnitelman perusteiden uudistamisesta

Lausunto 19.4.2017

Opetushallitus
Hakaniemenranta 6
00530 HELSINKI

Asia Taiteen perusopetuksen laajan ja yleisen oppimäärän opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen
Viite Lausuntopyyntö 15.3.2017 (OPH-679-2017)

Kansalaisopistojen liitto KoL kiittää mahdollisuudesta lausua Taiteen perusopetuksen ope-tussuunnitelman perusteiden uudistuksesta. KoL kiittää myös hyvästä yhteistyöstä perus-teiden uudistamisen valmistelun aikana sekä kentän toimijoiden mahdollisuudesta osallis-tua niin uudistushankkeen ohjausryhmään kuin taiteenalakohtaisiin työryhmiinkin. Tälle uudistustyölle on ollut selkeä tarve. Kaikille taiteenaloille yhteinen arvopohja ja oppimiskä-sitys tukevat omalta osaltaan hyvin uudistetun kokonaisuuden leviämistä kentällä.

Uudistuksen tavoitteena oli selkiyttää opetussuunnitelman perusteita. Selkeiksi muotoillut perusteet tarjoavat hyvän pohjan paikalliseen opetussuunnitelmatyöhön ja opetuksen konkreettiseen järjestämiseen. Perusteiden uudistamisessa pyrittiin myös pedagogiikan, toimintakulttuurin ja arvioinnin kehittämiseen.

Kansalaisopistojen liitto pitää hyvänä, että kaikille taiteenaloille luotiin sekä yleisen että laa-jan oppimäärän mukaiset perusteet, vaikka kansalaisopistoissa tarjotaan nykyisin enem-män yleisen kuin laajan oppimäärän mukaista opetusta. Samanlainen opintojen rakenne, opintojaksojen yhdenmukainen laajuus ja opintojen rakenteen yhdenmukainen nimeämi-nen auttavat ymmärtämään taiteen perusopetuksen erityisluonnetta ja vahvistavat sen brändiä. Kansalaisopistoissa taiteen perusopetukseen osallistuu myös aikuisia, joten on hienoa, että perusteissa käsitellään erikseen myös aikuisten opetuksen toteuttamista.

Paikalliseen opetussuunnitelmaan on sisällytettävä tietyt asiat, mutta samalla perusteet jät-tävät riittävästi mahdollisuuksia nostaa esiin myös paikallisia erityispiirteitä ja kulttuurihisto-riaa eri puolilla maata sijaitsevissa kansalaisopistoissa. KoL:n mielestä oppilaslähtöinen ajat-telu ja oppilaan näkeminen aktiivisena toimijana ovat hyvä perusta taiteen perusopetuksen toteuttamiseen. Aikaisemmin opitun hyväksilukeminen on näissä perusteissa entistä vah-vemmin mukana. Myönteistä on, että tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusnäkökulmat on sisälly-tetty perusteisiin kuten myös teknologian käytön huomioiminen opetuksen osana. Yleisen oppimäärän perusteissa on vahvasti huomioitu myös taiteidenvälisyys, joka mahdollistaa taiteiden monipuolista harrastamista ja täten oman taidelajin löytymistä. Liitto pitää tärkeä-nä, että paikalliset opetussuunnitelmat valmistellaan mahdollisimman huolellisesti ja niissä kiinnitetään erikseen huomiota myös arvioitaviin kohteisiin. On perusteltua korostaa opis-kelijoiden jatkuvaa ja rakentavaa arviointia sekä opiskelijan itsereflektointia erillisten arvi-ointikertojen asemesta. Kansalaisopistokentän tavoitteena on yhtenäistää taiteen perus-opetuksesta annettavat todistuspohjat uusien opetussuunnitelman perusteiden astuttua voimaan.

KoL:n mielestä keskeinen haaste uusien perusteiden jalkauttamisessa on kentän toimijoi-den kouluttamisessa onnistuminen. Opettajat, suunnittelijat ja rehtorit tarvitsevat aikai-sempaa enemmän täydennyskoulutusta sekä yhteistyötä ja -verkostoja saadakseen uudet perusteet eloon käytännön opetustyössä. Olisi tärkeää pyrkiä sopimaan myös esimerkiksi hyväksilukemisen yhteisistä käytänteistä mahdollisimman laajasti. Toisaalta perusteet jät-tävät tilaa myös alueellisille eroille. Paikalliset olosuhteet ratkaisevat myös sen, onko taide-opetusta syytä järjestää taiteen perusopetuksena vai vapaana sivistystyönä. Molemmille opetuksen muodoille on tarvetta ja kysyntää.

Kansalaisopistot pyrkivät omalta osaltaan turvaamaan taiteen perusopetuksen saatavuutta tällä hetkellä Suomessa 125 opistossa. Alueellisen tasa-arvon kannalta on erityisen tärkeää, että taiteen perusopetusta järjestetään kaikkialla – siis myös alueilla, joilla ei ole erillisiä tai-teen perusopetusta antavia oppilaitoksia.
LIISA VORNANEN
Liisa Vornanen
Puheenjohtaja

JAANA NUOTTANEN
Jaana Nuottanen
Toiminnanjohtaja

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail