PIAAC

Tiedote: Digiaikakauden taidot -ohjelma rohkaisee suomalaisia perustaitojen kehittämiseen kansalais- ja työväenopistoissa

Tiedote. Julkaistu: 29.05.2018, 16:30
Kansalaisopistojen liitto KoL

Hallitus käynnistää osana vuoden 2018 lisätalousarvioesitystä uuden Digiaikakauden taidot -ohjelman aikuisten digitaitojen ja heikkojen perustaitojen vahvistamiseksi. Kansalais- ja työväenopistojen sekä muiden vapaan sivistystyön oppilaitosten kautta järjestettävä koulutus pyrkii kansalaisten osaamisen vahvistamisen kautta taistelemaan eriarvoisuuden lisääntymistä vastaan. Syksyllä 2018 käynnistyvä matalan kynnyksen koulutus on suunnattu kaikenikäisille henkilöille, joilla on heikot perustaidot sekä puutteita esimerkiksi monilukutaidossa tai digitaidoissa. Ohjelmaan varataan 7 miljoonan euron rahoitus.

Tietoyhteiskunnan arjessa selviytyminen ja asioiden hoitaminen itsenäisesti edellyttävät monenlaisia uusia taitoja sekä oman osaamisen jatkuvaa päivittämistä. Lisäksi nopeasti muuttuvat työmarkkinat ja uudenlainen työelämässä tarvittava osaaminen synnyttävät uusia koulutustarpeita. Kansainvälisen aikuistutkimuksen (PIAAC) mukaan jopa 600 000 suomalaisella aikuisella on vajavaiset valmiudet selviytyä tämän päivän ja huomisen tietoyhteiskunnassa. Valmiuksien parantamisella voidaan esimerkiksi auttaa pitkäaikaistyöttömiä saattamaan osaamisensa nykypäivän vaatimusten tasalle sekä pitkittää ikäihmisten aktiivista toimintakykyä ja vahvistaa heidän kokemuksiaan yhä enenevässä määrin digitaalisiin palveluihin siirtyvässä yhteiskunnassa pärjäämisestä.

Kansalaisopistoilla on hyvät lähtökohdat auttaa eri ikäisiä kansalaisia, jotka eivät ole tottuneet käyttämään digitaalisia palveluja. Kansalaisopistot tuntevat omien alueidensa erityispiirteet ja pystyvät ketterinä organisaatioina mukautumaan nopeasti paikalliseen sivistystarpeeseen:

– Opetuksen suunnittelussa ja tarjonnassa pystytään huomioimaan osallistujan lähtötaso sekä soveltuvuus myös erityisryhmille, kuten senioreille, maahanmuuttajille tai erilaisille oppijoille. Kansalaisopistot ovat monipuolinen ja laaja-alainen, kaikenlaisille oppijoille sopiva väylä arjen ja työelämän perustaitojen vahvistamiseen, toteaa Kansalaisopistojen liiton toiminnanjohtaja Jaana Nuottanen.

Kansalaisopistoissa on vastikään kehitetty Kansalaisen digitaidot -kurssimallia tietotekniikan perusopetuksen tueksi. Malli pyrkii tukemaan tietotekniikan opettajia heidän työssään suomalaisten digivalmiuksien edistämisessä. Tietotekniikan kehittyessä nopeasti vuosituhannen lopulla kansalaisopistojen ATK-kurssit tarjosivat kaikille mahdollisuuden päästä mukaan tietoyhteiskuntaan. Tekniikan ja sovellusten kehitys sekä median digitalisoituminen vaativat kaikilta jatkuvaa uuden oppimista. Nyt valmisteltu kurssimalli sisältää sekä perustaitoja että edistyneempiä sisältöjä ja se nostaa kaiken tietotekniikkaopetuksen yhdeksi tärkeäksi teemaksi digirohkeuden ja tietotekniikkaan liittyvien pelkojen hälventämisen.

­– Kansalaisopistojen tehtävänä on järjestää yhteiskunnan eheyttä, tasa-arvoa ja aktiivista kansalaisuutta sekä osallisuutta edistävää koulutusta. Tartumme kansalaisopistoissa innolla tähän tärkeään yhteiskunnalliseen haasteeseen, lisää Nuottanen.

Lisätiedot:

Toiminnanjohtaja Jaana Nuottanen
p. 040 741 0641, jaana.nuottanen@kansalaisopistojenliitto.fi

Tiedottaja Lauramaija Hurme
p. 040 573 1620, lauramaija.hurme@kansalaisopistojenliitto.fi

Kansalaisopistojen liitto KoL – Medborgarinstitutens förbund Mif ry

Opetus- ja kulttuuriministeriön tiedote aiheesta

Kansalaisopistot ovat kaikille avoimia oppilaitoksia, joissa voi oppia uusia tietoja ja taitoja. Useimmiten opetustarjontaan kuuluu taideaineiden, käsityön ja musiikin kursseja, kieli- ja kirjallisuuskursseja, kotitalouden, liikunnan ja tietotekniikan kursseja sekä yhteiskunnallisia aineita. Kansalaisopistoon ei tulla suorittamaan tutkintoa, vaan opinnot perustuvat elinikäisen oppimisen periaatteeseen sekä ihmisen omaan haluun oppia ja kehittyä.

Monet kansalaisopistot järjestävät myös maksuttomia yleisöluentoja, taiteen perusopetusta, maahanmuuttajien kotoutumis- ja lukutaitokoulutusta sekä avoimen yliopiston kursseja. Suomessa toimii yhteensä 181 kansalaisopistoa, joiden toiminta ulottuu kaikkien kuntien alueelle. Kursseille osallistuu vuosittain noin 650 000 opiskelijaa. Kansalaisopisto voi olla nimeltään kansalaisopisto, työväenopisto, opisto tai aikuisopisto. Kansalaisopisto on yksi viidestä vapaan sivistystyön oppilaitosmuodosta.

www.kansalaisopistojenliitto.fi | www.kansalaisopistot.fi

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Kansalaisopistojen Tammiseminaarissa puolustetaan kaikkien oikeutta sivistykseen ja hyvinvointiin

Tiedote 27.1.2014

Kansalais- ja työväenopistojen vuotuinen suurtapahtuma Tammiseminaari kokoaa yhteen 140 vapaan sivistystyön ja aikuiskoulutuksen ammattilaista ja tutkijaa. Kuopiossa 30.-31.1.2014 pidettävän kaksipäiväisen seminaarin teemana on koulutuksellinen tasa-arvo. Teema on ajankohtainen, koska äskettäin on valmistunut useita aikuisten oppimista käsitteleviä kansainvälisiä tutkimuksia. Seminaarissa professori Jyri Manninen puhuu eurooppalaisen BeLL-tutkimuksen tuloksista. Seminaarin kansainvälinen vieras, professori Bernt Gustavsson, esittelee vapaan sivistystyön positiivisia yhteiskunnallisia hyötyjä tuoreen ruotsalaistutkimuksen valossa. Opetusministerin valtiosihteeri Pilvi Torsti pitää puheenvuoron syksyllä julkistetusta aikuistutkimuksesta eli PIAACista.Tutkimukset vahvistavat, että vapaan sivistystyön opinnoilla on merkittäviä vaikutuksia yhteiskunnalliseen hyvinvointiin. Lähes 90 % eurooppalaiseen BeLL-tutkimukseen osallistuneista koki, että opiskelun myötä opiskelumotivaatio koheni, käsitys itsestä oppijana vahvistui ja sosiaalinen vuorovaikutus ja verkostot lisääntyivät. Samalla hyvinvointi ja tyytyväisyys omaan elämään paranivat.

Suomalaista opistotyötä on tehty tänä vuonna jo 115 vuotta. Kansalais- ja työväenopistot ovat tasa-arvoisen koulutuksen tyyssijoja. Niissä tehdään työtä myös sellaisten väestöryhmien hyväksi, jotka muutoin helposti jäävät yhteiskuntamme marginaaliin (mm. alhaisen pohjakoulutuksen omaavat, työttömät, maahanmuuttajat ja ikäihmiset). Opistoverkosto huolehtii siitä, että kaikilla suomalaisilla on yhtäläiset mahdollisuudet sivistykseen ja hyvinvointiin, eikä esimerkiksi asuinpaikka tai ikä rajoita osallistumista. Kansalaisopistojen ansiosta myös lapsille suunnattu taiteen perusopetus on mahdollista ulottaa sellaisillekin alueille, joilla erillistä taidekoulua tai musiikkiopistoa ei ole mahdollista ylläpitää.

Kansalaisopistot ovat joustavia oppilaitoksia, jotka palvelevat kaikenikäisiä ihmisiä. Vapaan sivistystyön oppilasmaksujen pitäminen alhaisina ja maantieteellinen saatavuus ovat ihmisten yhdenvertaisuuden kannalta olennaisia.

Kansalaisopistot kannustavat lisäämään välittämisen kulttuuria.

-Menoeristä puhumisen sijaan tulisi nostaa ihmiset yhteiskuntamme voimavaraksi, Kansalaisopistojen liiton toiminnanjohtaja Jaana Nuottanen sanoo. Tämä on ennaltaehkäisevää työtä, jota tehdään ihmisen omaa kiinnostusta herätellen. Tämä on todella edullista yhteiskunnalle.

 

Lisätiedot ja esiintyjien haastattelupyynnöt:

Tiedottaja Elina Vesalainen, p. 040 573 1620, elina.vesalainen (at) ktol.fi

Kansalaisopistojen liitto KoL – Medborgarinstitutens förbund Mif ry

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail